2 Colles inscrites a 22/11/2023

AGRUPACIÓ

Gegants de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya

BARCELONA

Barcelona ciutat

Gegants de la Ciutat de Barcelona

Barcelonès

Gegants de XXX

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

FORA DE CATALUNYA